economie

32 nieuwsberichten gevonden
3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn
1 uur
Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was economisch zelfstandig in 2021.
Herkomstland van werknemers in Nederland
3 dagen
Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021
Emancipatiemonitor 2022
4 dagen
In de Emancipatiemonitor 2022 presenteert het CBS de meest recente gegevens over de positie van mannen en vrouwen op diverse terreinen. Gaan vrouwen steeds meer werken, en mannen minder? Neemt het loonverschil tussen mannen en vrouwen af? Hoeveel mannen en vrouwen zijn economisch zelfstandig? Komen er meer vrouwen in topfuncties? Hoe combineren vrouwen en mannen werk en zorg? Wat zijn de schoolprestaties van jongens en meisjes? Neemt geweld tegen vrouwen en mannen af? Zijn mannen en vrouwen...
Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen
5 dagen
In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen.
AZW: Vergelijking aantal werknemers volgens CBS en PFZW
6 dagen
CBS en PFZW publiceren beiden cijfers over aantallen werknemers per branche en per regio. De onderlinge relatie tussen deze cijfers wordt momenteel onderzocht.
Werkonderzoek 2022
6 dagen
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het WERKonderzoek 2022. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.
Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021
1 week
In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.
Werkloosheid in oktober gedaald
1 week
In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).
AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
1 week
Op basis van de jaarcijfers van de EBB is het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking weergegeven.
Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog
1 week
In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.
Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
1 week
De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn gebaseerd op de NEA 2014-2021.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
1 week
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2022
Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen
1 week
De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.
Rapportage Integratie en Samenleven 2022
1 week
De Rapportage Integratie en Samenleven 2022 beschrijft hoe verschillende herkomstgroepen zich verhouden tot het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking. De rapportage brengt de positie van de verschillende herkomstgroepen in Nederland in beeld aan de hand van de thema’s bevolking, wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Het rapport behandelt de vraag of de verschillen afnamen in de afgelopen jaren en of de...
Economie krimpt in derde kwartaal 2022 met 0,2 procent
1 week
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.
Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal
2 weken
Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures.
Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen
2 weken
Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.
Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk
2 weken
Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd.
‘Gezagscriterium blijft een heet hangijzer in het arbeidsmarktdossier’
2 weken
Eind oktober 2022 vond het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid plaats. De Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak met minister Van Gennip (SZW) over de aangekondigde plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. In het debat gaf zij aan in te zetten op het verduidelijken van het gezagscriterium om te bepalen of er sprake is van een werknemer of zzp’er. Dat het kabinet dit erkent en toewerkt naar vervanging is cruciaal. Inbedding in de organisatie De Commissie Borstlap stelt voor om het...
Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
2 weken
Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma hebben gehaald of die in dat jaar zijn gestopt met hun opleiding en voortijdig het onderwijs hebben verlaten.
Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
2 weken
Percentage voortijdig schoolverlaters, doorstromers en uitstromers uit het onderwijs, naar gemeente, 2018 t/m 2020.
Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
2 weken
Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.
Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
2 weken
Opgeheven bedrijfsvestigingen in Oost-Gelderland, naar gemeente, grootteklasse en bedrijfstak, 2018 t/m 2021.
Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
2 weken
Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2021.
KHN: 90% van de horecaondernemers in de kou met TEK-regeling
2 weken
TEK-regeling moet veel toegankelijker worden voor ondernemers De hoge energiekosten in combinatie met de gevolgen van twee jaar corona hakken er hard in bij horecaondernemers. Het probleem is dat die kosten nauwelijks doorberekend kunnen worden aan de gast. Vooral horecaondernemers met een variabel contract of vast contract dat binnenkort afloopt hebben het moeilijk. De TEK-regeling is vanwege de hoge toetredingsdrempels slechts voor een zeer beperkt deel van de horeca beschikbaar. Om...
Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor
3 weken
Waar mogelijk wordt in het Jaarrapport aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod. Nieuw dit jaar is aandacht voor werknemers in het brede jeugddomein en wat zij vinden van de werkomstandigheden. In aanvulling hierop is een rondgang gemaakt langs een aantal gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland om verder in te gaan op de arbeidsmarktuitdagingen van de Jeugdzorg. Het...
Hoe lees jij als ondernemer de jaarrekening?
3 weken
Als ondernemer ben je in veel gevallen verplicht om jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening is een momentopname van de financiële prestaties van een onderneming. Zelfs als een jaarrekening niet verplicht is voor jou, kan het toch handig zijn je te verdiepen in deze cijfers. Wat is de jaarrekening? De jaarrekening bestaat uit verschillende financiële stukken zoals de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. Al deze...
AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
4 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Verdieping van het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
4 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Pagina's

Abonneren op economie