cbs

27 nieuwsberichten gevonden
Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2024
1 uur
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2024 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. De onlangs uitgevoerde revisie van de nationale rekeningen is ook in deze tweede berekening verwerkt.
Werkloosheid in mei gedaald naar 3,6 procent
4 dagen
Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden afgenomen met gemiddeld 4 duizend per maand. Daarmee waren in mei 367 duizend mensen werkloos, dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In april was dat nog 3,7 procent. Het werkloosheidspercentage schommelt sinds de zomer van 2023 rond de 3,6. Het aantal werkenden is toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 171 duizend lopende WW-uitkeringen, 500 meer dan eind april.
Helft werknemers zorg en welzijn blijft na baanwissel binnen bedrijfstak
4 dagen
De bedrijfstak zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar ruim 220 duizend werknemers bij gekregen. In die periode is de instroom steeds groter geweest dan de uitstroom. Wel is de uitstroom de laatste drie jaar toegenomen, tot ruim 150 duizend per jaar. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende werknemers echter klein. Wel wisselen werknemers tussen en binnen de branches van zorg en welzijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma...
AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03
4 dagen
Deze tabellenset bevat cijfers over de aandelen ingestroomde en uitgestroomde werknemers -van 25 tot 35 jaar- per jaar, kwartaal en bedrijfstak in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal 2023.
AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03
4 dagen
In deze tabellen wordt van de groep werknemers die vallen in de AZW StatLine categorie "Uitstoom: overige sectoren" aangegeven in welke bedrijfstakken zij een hoofdbaan hebben na uitstroom. De cijfers hebben betrekking op de periode lopend van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 3e kwartaal 2023.
Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021
4 dagen
Tabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2020 en 2021.
SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4
5 dagen
Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2023.
Aantal werknemers zonder pensioen afgenomen met bijna 20 procent
6 dagen
Eind 2022 waren er 765 duizend werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171 duizend werknemers minder dan bij de vorige meting, eind 2019. Dit is een afname van 18 procent. Dat blijkt uit cijfers over werknemers zonder pensioen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023
6 dagen
Deze tabellen bevatten een beschrijving van de (wisselingen in) arbeidsmarktpositie van professionals met een actieve inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd op 30 juni 2023 zoals dit bijgehouden wordt door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023
6 dagen
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Barometer Culturele Diversiteit Achmea, 31 december 2023
6 dagen
Herkomstland werknemers van Achmea, 31 december 2023
Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023
1 week
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Daling ziekteverzuim zet door in eerste kwartaal 2024
1 week
In het eerste kwartaal van 2024 lag het ziekteverzuim van werknemers met 5,5 procent opnieuw lager dan een jaar eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2023 was er een daling ten opzichte van het jaar ervoor (van 6,3 naar 5,7 procent). Die afname heeft zich doorgezet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Barometer Culturele Diversiteit ProRail, 31 december 2023
1 week
Herkomstland werknemers van ProRail, 31 december 2023.
Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022
1 week
Clusteranalyse van de bijstandsgebruikers in gemeente Den Haag.
Bijna 6 op de 10 werknemers drie maanden na ontslag weer werkzaam
2 weken
Van de 661 duizend werknemers die gemiddeld per kwartaal in 2023 met ontslag gingen, had 59 procent drie maanden later weer werk. Bij werknemers die zelf ontslag hadden genomen, was dat met 69 procent hoger dan bij degenen die door de werkgever ontslagen waren (47 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Re-integratie en bijstand, 2023-Q3
2 weken
Deze tabellen beschrijven het aantal lopende re-integratievoorzieningen en het aantal personen met re-integratievoorzieningen ultimo 3e kwartaal 2023, het aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen en het aantal personen met bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2023.
AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
2 weken
In deze tabel wordt voor alle werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn in kaart gebracht hoeveel uur zij -gemiddeld over een kwartaal- per week werken, tevens wordt een bijbehorende gemiddelde deeltijdfactor getoond.
BUS X Achtergrondkenmerken Bbz
2 weken
Persoons- en bedrijfskenmerken van de ondernemers die gebruik maken van het Bbz en sociaal-economische positie en vermogen van in- en uitstromers (Q3 2022 – Q2 2023).
BUS O - Jongerennorm
3 weken
Jongeren van 18 tot en met 20 jaar met een algemene bijstandsuitkering en samenloop met bijzondere bijstand, naar woongemeente, 2022.
Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1
3 weken
Deze tabellenset is door het CBS samengesteld ten behoeve van arbeidsmarktmodellen van de Politie en bevat voor een reeks van verslagjaren data over leeftijd start pensioen per sector, werkzame personen naar provincie, secor en beroep en het aantal geboortes naar gemeente en leeftijdsklasse van de moeder.
Arbeidsmarktpositie 1 jaar na afstuderen van afstudeercohort 2019/2020
3 weken
Deze tabellen bevatten cijfers over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na het verlaten van het onderwijs van het afstudeercohort 2019/2020.
Economisch beeld verslechtert verder
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in mei negatiever dan in april, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van mei presteerden 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.
Meer jongeren in de bijstand in eerste kwartaal 2024
3 weken
Eind maart 2024 ontvingen 403 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 3 duizend personen (1 procent) ten opzichte van vorig jaar maart. De toename komt vooral doordat meer jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering ontvingen. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg ook met 3 duizend (8 procent). Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.
Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023
3 weken
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2023.
Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
3 weken
Dit dashboard toont de ontwikkeling van verschillende indicatoren binnen de thema’s demografie, wonen, werken, leren, veiligheid en gezondheid, over de jaren 2018 t/m 2023 voor de regio’s Nederland, gemeente Heerlen, Heerlen-Noord en Heerlen-Zuid.
Van 20 naar 70 procent economisch zelfstandige vrouwen in 45 jaar
3 weken
Tussen 1977 en 2022 is het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is, gegroeid van 20 naar bijna 70 procent. Bij mannen bleef het stabiel rond 80 procent. Boven de zestig jaar steeg het aandeel economisch zelfstandigen zowel bij mannen als bij vrouwen het sterkst. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het CBS van inkomensgegevens.
Abonneren op cbs