cbs

32 nieuwsberichten gevonden
Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
5 uur
Deze tabellenset beschrijft voor vrouwelijke werknemers in de overgang in 2021 in welke mate overgangsklachten van invloed zijn op het werk, of zij dit bespreken en of zij behoefte hebben aan meer steun op het werk.
Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk
5 uur
In 2021 gaven 173 duizend vrouwelijke werknemers aan dat overgangsklachten weleens van invloed op hun werk waren; dit is 55 procent van alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 8 procent speelde dit dagelijks, 9 procent had er wekelijks last van. Vrouwen in de overgang hebben vaker last van burn-outklachten
Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
10 uur
Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), november 2021
In april opnieuw meer mensen met betaald werk
23 uur
Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 38 duizend per maand verder gestegen naar 9,5 miljoen. Het aantal werklozen nam in dezelfde periode met gemiddeld 13 duizend per maand af. In april 2022 waren er 316 duizend werklozen, 3,2 procent van de beroepsbevolking.
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
1 dag
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2021
Economie in 1e kwartaal 2022 even groot als in voorgaand kwartaal
2 dagen
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, was het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 nagenoeg even groot als een kwartaal eerder.
Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal
3 dagen
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100.
Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen
3 dagen
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden.
Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
3 dagen
Personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar beroep en geslacht, 2003-2021
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
6 dagen
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2021.
Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
1 week
Deze tabellen bevatten informatie over aantal personen met pensioenaanspraken per geboortejaar, uitgesplitst naar bedrag opgebouwd ouderdomspensioen en migratieachtergrond, stand per 31-12-2019
Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
1 week
Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2021.
AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19
1 week
AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19
Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
1 week
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of bij de doorstart van een bedrijf na een faillissement werknemers met bepaalde achtergrondkenmerken vaker worden meegenomen naar het nieuwe bedrijf dan andere types werknemers. Het onderzoek geeft echter geen antwoord op de achterliggende oorzaken.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
2 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Economisch beeld wat positiever
2 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart.
Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
3 weken
Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2021
3 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.
Meer stakingen in 2021
3 weken
Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
3 weken
Tabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2019/’20 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.
Loonverschil tussen mannen en vrouwen verder afgenomen
3 weken
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook in de coronajaren 2020 en 2021 kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was in 2021 13 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen.
AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 4e kwartaal 2021
3 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Uitkomsten november/december meting 2021 voor de branche Jeugdhulp (alternatieve afbakening)
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2021
3 weken
Werkgeversenquête (WGE) zorg en welzijn. Uitkomsten meting november/december 2021.
Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
3 weken
Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.
De arbeidsmarkt in cijfers 2021
3 weken
Dit is de zevende keer dat De arbeidsmarkt in cijfers verschijnt. In deze editie staan de jaarcijfers van 2021 centraal, op basis van de gegevens die per begin april 2022 beschikbaar waren. Na de onstuimige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020, het eerste coronajaar, was 2021 een jaar van herstel. De werkloosheid nam af, het aantal vacatures nam toe en in meerdere opzichten werden records gebroken op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
Bbz nader voorlopig, oktober 2021
3 weken
Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), oktober 2021
In maart meer werkenden en minder werklozen
4 weken
In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.
Baanverlies in maart op laagtepunt
4 weken
In de periode van december 2021 tot en met maart 2022 verloren 85 duizend werkenden hun baan waarna ze werkloos werden. Dat is het laagste aantal sinds het CBS in 2003 begon met het meten hiervan.
Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
4 weken
Personen tot de AOW-leeftijd met opbouw van AOW-aanspraken, uitgesplitst naar actieve/niet-actieve opbouw, leeftijd en migratieachtergrond, stand ultimo jaar in de periode 2015-2020.
Pensioenleeftijd in 2021 ruim 4 jaar hoger dan in 2006
4 weken
In 2021 gingen ruim 100 duizend werknemers met pensioen. Dat is iets meer dan in 2020 en bijna 40 procent meer dan in 2019. Dit komt mede doordat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet verhoogd is. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers bedroeg 65 jaar en 3 maanden, net zo hoog als in 2020.

Pagina's

Abonneren op cbs