cbs

26 nieuwsberichten gevonden
Economie krimpt met 0,2 procent in tweede kwartaal 2023
3 dagen
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 augustus, daalde het bbp met 0,3 procent. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.
Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6
4 dagen
In augustus 2023 waren 364 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is net als in juli 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 4 duizend per maand. Het aantal mensen met werk steeg in dezelfde periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind augustus 156 duizend lopende WW-uitkeringen.
Toename aantal jonge werklozen die recent nog werk hadden
4 dagen
Van de 348 duizend werklozen in het tweede kwartaal van 2023 hadden er 189 duizend minder dan een jaar daarvoor nog betaald werk. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren dit er 166 duizend. Deze toename zat vooral bij jongeren van 15 tot 25 jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over het arbeidsverleden van werklozen.
Jongeren risico op afstand tot de arbeidsmarkt, 2021
5 dagen
Tabellen met informatie over jongeren (15 tot 27 jaar) met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar startkwalficatie en leeftijd, 2021.
Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
5 dagen
Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers samengesteld over de arbeidsmarktpositie en emigratie van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. De verslagperiode van de cijfers over arbeidsmarktpostie hebben betrekking op 1 juli 2022. De cijfers over emigratie hebben betreking op de periode tot 1 oktober 2022.
AZW-breed; verdieping restgroepen mobiliteit, 2019-2022
6 dagen
Deze tabellen bevatten cijfers over kenmerken van werknemers die instromen vanuit overig en uitstromen naar inactief, alsmede een opsplitsing van deze stromen.
Culturele diversiteit UWV, juni 2023
1 week
Culturele diversiteit onder werknemers van UWV, juni 2023.
Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2023
1 week
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q1
1 week
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2023.
Aantal banen per SBI per maand, februari 2023 – juni 2023
1 week
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2023 – juni 2023.
Re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2023
1 week
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Nieuwe website AZW-programma
1 week
Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is. Hiermee voorziet het AZW-programma beleidsadviseurs, onderzoekers en beslissers van kennis en informatie over de arbeidsmarkt.
Vrijlating inkomsten algemene bijstand 2022
1 week
Tabellenset met informatie over vrijlating inkomsten voor personen met een algemene bijstanduitkering met onder andere uitsplitsingen naar geslacht en leeftijd, verslagjaar 2022.
Derde van internationale afgestudeerden blijft in Nederland om te werken
1 week
Sinds 2006 is het aantal universitair afgestudeerde internationale studenten flink toegenomen. Van de afgestudeerden uit het studiejaar 2018/’19 woonde en werkte een jaar later een derde in Nederland. Hoeveel internationale afgestudeerden in Nederland blijven om te werken, verschilt per studierichting. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Verdeelmodellen Inkomensdeel 2023 - definitief
1 week
Definitieve tabellen met informatie over indicatoren in 2022 voor het inkomensdeel van de Participatiewet.
Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim
2 weken
Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Nederland in cijfers, editie 2023
2 weken
Wat wil je weten over Nederland?
Werknemers uit de EU-27 en EU-11, 2021
2 weken
Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector, ingeschreven in de BRP en kenmerken van de baan. Het betreft personen met een baan als werknemer in december 2021.
Nederland Handelsland 2023: export, import en investeringen
2 weken
De hele wereld ondervindt gevolgen van de oorlog in Oekraïne, niet alleen geopolitiek maar ook op het gebied van inflatie, voedselzekerheid en economie. In een geglobaliseerde wereld is iedereen met elkaar verbonden en wordt iedereen geraakt.
Bijstand, eerste kwartaal 2023
3 weken
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2023
3 weken
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Labour Market Policy Database, 2022
3 weken
Deelname van personen aan verschillende uitkeringen en re-integratie- of participatievoorzieningen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.
Economisch beeld verslechtert verder in augustus
3 weken
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in augustus negatiever dan in juli, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van augustus presteerden 6 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.
Minder mensen in de bijstand, maar wel iets meer jongeren
3 weken
Eind juni 2023 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 6 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering was echter een duizendtal hoger dan een jaar eerder. Eind juni telde deze groep bijna 36 duizend personen. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.
SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
3 weken
Tabellen over startende banen in 2022 door personen met een algemene bijstandsuitkering of een niet-uitkeringsgerechtigde positie (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratie- of participatievoorziening, uitgesplitst naar of er een maand later nog sprake van een baan was.
AZW: werknemers VVT naar tevredenheid salaris, 2022
4 weken
Werknemers werkzaam in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) naar tevredenheid over het salaris, uitgesplitst naar beroep, 2021/2022.
Abonneren op cbs