Nieuws

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg dé specialisten van Search & Co!
37 nieuwsberichten gevonden
3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn 2 uur
Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was economisch zelfstandig in 2021.
cbs economie
Herkomstland van werknemers in Nederland 3 dagen
Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021
cbs economie
Emancipatiemonitor 2022 4 dagen
In de Emancipatiemonitor 2022 presenteert het CBS de meest recente gegevens over de positie van mannen en vrouwen op diverse terreinen. Gaan vrouwen steeds meer werken, en mannen minder? Neemt het loonverschil tussen mannen en vrouwen af? Hoeveel mannen en vrouwen zijn economisch zelfstandig? Komen er meer vrouwen in topfuncties? Hoe combineren...
cbs economie
Aantal werklozen met WW-uitkering in laatste twee jaar afgenomen 5 dagen
In het derde kwartaal van 2022 ontving 1 op de 9 werklozen een werkloosheidsuitkering. Dat is aanzienlijk minder dan voorheen.
cbs economie
AZW: Vergelijking aantal werknemers volgens CBS en PFZW 6 dagen
CBS en PFZW publiceren beiden cijfers over aantallen werknemers per branche en per regio. De onderlinge relatie tussen deze cijfers wordt momenteel onderzocht.
cbs economie
Werkonderzoek 2022 6 dagen
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het WERKonderzoek 2022. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.
cbs economie
Bijzondere beloningen met 5,6 procent gestegen in 2021 1 week
In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld 5 250 euro uitgekeerd aan bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6 procent meer dan in 2020.
cbs economie
Werkloosheid in oktober gedaald 1 week
In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).
cbs economie
AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021 1 week
Op basis van de jaarcijfers van de EBB is het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking weergegeven.
cbs economie
Werkonderzoek 2022 1 week
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een enquête uitgevoerd onder de arbeidsvoorwaardelijke overheidssector, het WERKonderzoek 2022. Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de publieke sector.
cbs economie
Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog 1 week
In het tweede kwartaal van 2022 vond 50 procent van alle werknemers in de zorg en welzijn hun werkdruk (veel) te hoog. Met 61 procent was de ervaren werkdruk het hoogst in de kinderopvang.
cbs economie
Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid 1 week
De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2021. De gegevens zijn gebaseerd op de NEA 2014-2021.
cbs economie
AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit 1 week
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2022
cbs economie
Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen 1 week
De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.
cbs economie
Rapportage Integratie en Samenleven 2022 1 week
De Rapportage Integratie en Samenleven 2022 beschrijft hoe verschillende herkomstgroepen zich verhouden tot het gemiddelde van de totale Nederlandse bevolking. De rapportage brengt de positie van de verschillende herkomstgroepen in Nederland in beeld aan de hand van de thema’s bevolking, wonen, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen,...
cbs economie
Economie krimpt in derde kwartaal 2022 met 0,2 procent 1 week
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.
cbs economie
Arbeidsmarkt iets minder gespannen in derde kwartaal 2 weken
Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures.
cbs economie
Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk 2 weken
Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd.
cbs economie
Man-vrouwloonverschil weer iets verder afgenomen 2 weken
Het verschil in het gemiddelde uurloon van mannelijke en van vrouwelijke werknemers bij de overheid is in 2020 met 2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2018.
cbs economie
Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021 2 weken
Deze tabellen geven de resultaten van de coronagerelateerde vragen uit het schoolverlatersonderzoek 2021, uitgesplitst naar personen die in het schooljaar 2019/’20 een vmbo, havo/vwo of mbo diploma hebben gehaald of die in dat jaar zijn gestopt met hun opleiding en voortijdig het onderwijs hebben verlaten.
cbs economie
Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020 2 weken
Percentage voortijdig schoolverlaters, doorstromers en uitstromers uit het onderwijs, naar gemeente, 2018 t/m 2020.
cbs economie
Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020 2 weken
Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.
cbs economie
Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021 2 weken
Opgeheven bedrijfsvestigingen in Oost-Gelderland, naar gemeente, grootteklasse en bedrijfstak, 2018 t/m 2021.
cbs economie
Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021 2 weken
Arbeids- en uitkeringssituatie van personen in Oost-Gelderland, naar gemeente en achtergrondkenmerken, 2019 en 2021.
cbs economie
Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor 3 weken
Waar mogelijk wordt in het Jaarrapport aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod. Nieuw dit jaar is aandacht voor werknemers in het brede jeugddomein en wat zij vinden van de werkomstandigheden. In aanvulling hierop is een rondgang gemaakt langs een aantal...
cbs economie
AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022 4 weken
Werknemersenquête (WNE) zorg en welzijn. Verdieping van het hoogst behaalde onderwijsniveau van werknemers in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.
cbs economie
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022 4 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
cbs economie
Tabellen Tozo definitief, 2021 4 weken
Landelijke cijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 202
cbs economie
Familiebedrijven in Nederland 2020-2021 4 weken
In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
cbs economie
SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021 4 weken
Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.
cbs economie