Nieuws

334 nieuwsberichten gevonden
Uitgaven bijzondere bijstand 2010 - 2018 15 uur
Het CBS bracht voor 2010-2018 de gemeentelijke uitgaven aan bijzondere bijstand in kaart.
cbs economie
Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018 1 dag
Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.
cbs economie
Wisselingen arbeidsmarkt, januari 1 dag
In januari waren 284 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in oktober, waren dat er 323 duizend. Een overzicht van de verschillende stromen op de arbeidsmarkt in die drie maanden.
cbs economie
Werkloosheid gedaald naar 3,0 procent 1 dag
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december.
cbs economie
Meer dan de helft werkt voltijds 2 dagen
Iets meer dan de helft van de werkenden had in 2019 een werkweek van 35 uur of meer. Zo’n 8 procent werkte gemiddeld meer dan 40 uur per week.
cbs economie
70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk 3 dagen
Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend geen werk in 2019. Een veel voorkomende reden om niet te werken is een ziekte of beperking.
cbs economie
Hoe vergaat het flexwerkers die geen werk meer hebben? 4 dagen
Onderzoek naar de arbeidsgeschiedenis van flexwerknemers in de periode 2010-2016.
cbs economie
Economisch beeld minder gunstig 1 week
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari minder gunstig.
cbs economie
Bbp groeit met 0,4 procent in vierde kwartaal 2019 1 week
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Over 2019 bedroeg de groei 1,7 procent.
cbs economie
Statistisch Bulletin nr. 02 1 week
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
cbs economie
Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe in vierde kwartaal 1 week
Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe.
cbs economie
Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017 1 week
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
cbs economie
Leven lang leren naar beroep 2013-2018 1 week
Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.
cbs economie
In vergelijking met EU-landen relatief weinig internationale kenniswerkers 1 week
Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat bescheiden. Het grootste deel van deze kenniswerkers (63 procent) werkt in de dienstensector
cbs economie
Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018 1 week
Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.
cbs economie
Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa 1 week
Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018
cbs economie
Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2018 2 weken
Participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2018
cbs economie
Flexwerkers met leermogelijkheden hebben meer baanzekerheid 2 weken
Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan en komen minder vaak zonder werk te zitten. Dat geldt voor alle soorten flexwerk.
cbs economie
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De focus op zekerheid 2 weken
Hoe zeker zijn werkenden over hun werk en inkomen in Nederland? Hoe gaan flexibele werknemers en zzp’ers om met werk- en inkomensonzekerheden? Wat zijn oorzaken van deze onzekerheden en wat draagt bij aan het verkrijgen van meer zekerheid? Deze vragen staan centraal in de vijfde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt van CBS en...
cbs economie
Mensen zonder werk voelen zich minder gezond dan werkenden 2 weken
Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van de werkzame personen beoordeelt 90 procent de eigen gezondheid als goed of uitstekend. Van degenen zonder werk zegt 76 procent een goede tot uitstekende gezondheid te hebben.
cbs economie
Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017 3 weken
Met het selectiemechanisme wordt bedoeld dat gezondheid de mate van arbeidsmarktonzekerheid mogelijk beïnvloedt: komen ongezonde personen vaker in een economisch onzekerdere situatie terecht en komen ze hier moeilijker uit? Onderzocht is hoe de gemeten gezondheid samenhangt met de veranderingen in arbeidsmarktpositie. Voor zowel selectie als...
cbs economie
Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018 3 weken
Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.
cbs economie
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2019 3 weken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
cbs economie
Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018 4 weken
Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.
cbs economie
SRG-Uitstroom Fase 3, 2018 1 maand
Tabellen over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
cbs economie
Tabellen bijstand, overige adreslozen 2013-2016 1 maand
Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan overige adreslozen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
cbs economie
Wisselingen arbeidsmarkt, december 1 maand
In december waren 302 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren dat er 323 duizend.
cbs economie
Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden 1 maand
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december.
cbs economie
Arbeidsdeelname op recordhoogte 1 maand
Het aantal werkenden heeft in 2019 een recordhoogte bereikt. Voor het eerst waren er 9,0 miljoen mensen aan het werk. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar.
cbs economie
Economisch beeld fractie minder gunstig 1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari opnieuw minder gunstig.
cbs economie
Statistisch Bulletin nr. 01 1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
cbs economie
Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief 1 maand
Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.
cbs economie
Daling werkloosheid komt tot stilstand, ook in EU 1 maand
Zowel het Nederlandse als het Europese werkloosheidspercentage daalt de laatste maanden niet meer. Het gemiddelde werkloosheidspercentage van de EU-landen staat vanaf mei 2019 op 6,3, het Nederlandse percentage bedraagt vanaf augustus 3,5. Nederland hoort daarmee tot de 6 EU-landen met de laagste werkloosheid.
cbs economie
In 2019 grootste cao-loonstijging in 10 jaar 1 maand
De stijging van de cao-lonen in 2019 was met 2,5 procent de hoogste van het afgelopen decennium. De consumentenprijzen stegen echter nog iets harder, met 2,6 procent, volgens voorlopige cijfers.
cbs economie
Economisch beeld fractie minder gunstig 1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.
cbs economie
Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2019 1 maand
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.
cbs economie
BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019 2 maanden
Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019
cbs economie
Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd 2 maanden
Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk, bijvoorbeeld via telefoon, email of whatsapp. Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar (76 procent), gevolgd door werknemers met een pedagogisch beroep (61 procent).
cbs economie
Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd 2 maanden
Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd of zij buiten werktijd bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken. Daarbij kunnen zij kiezen uit: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. Het percentage betreft het deel dat kiest voor de antwoordcategorieën ‘vaak’ of ‘altijd’.
cbs economie
Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2018 2 maanden
Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is.
cbs economie
Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2019 2 maanden
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
cbs economie
BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019 2 maanden
Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.
cbs economie
Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016 2 maanden
Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.
cbs economie
Wisselingen arbeidsmarkt, november 2 maanden
Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking
cbs economie
Werkloosheid vrijwel onveranderd 2 maanden
Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toe tot 9,0 miljoen in oktober. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend.
cbs economie
AZW-smal: Banen arbeidsduur per week, branche 2010-2019 2 maanden
Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019
cbs economie
Thuiswerken gebruikelijker in steden 2 maanden
Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking (soms) thuis in 2018.
cbs economie
Werknemersbanen per regio en per gemeente 2 maanden
Sinds het einde van de economische crisis groeide tussen 2013 en 2018 het aantal banen van werknemers in vrijwel alle COROP-regio’s. Alleen in de regio Delfzijl en omgeving nam het aantal werknemersbanen af. De grootste relatieve groeiers zijn Zuidwest-Overijssel, Delft en Westland en Midden-Noord-Brabant.
cbs economie
Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW 2 maanden
Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW.
cbs economie
Trends in the Caribbean Netherlands 2 maanden
Cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving.
cbs economie

Pagina's