personeelslog

22 nieuwsberichten gevonden
HR-talent blijft schaars, werkt graag thuis met flexibele werktijden
1 maand
HR-professionals blijven lastig te werven, want ze zijn zeer schaars op de arbeidsmarkt. Het salaris blijft een belangrijke factor bij het werven van HR-talent, maar uit recent onderzoek blijkt dat de inhoud van het werk, zelfstandigheid in de functie en de mogelijkheid voor thuiswerken ook belangrijke factoren zijn om HR-professionals te werven. En bij sollicitaties, ontmoet de HR-professional graag het management waarmee zij of hij gaat samenwerken.
Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang
1 maand
Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de...
WAB: Flexwerker ontvangt vaak geen transitievergoeding
1 maand
Uitzendkrachten en flexwerkers worden te vaak weggestuurd zonder dat zij een transitievergoeding ontvangen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat komt doordat er kennelijk nog steeds onduidelijkheid is over het recht op transitievergoeding en er geen harde sancties op staan als de werkgever de vergoeding niet betaalt. Werknemers moeten zelf in actie komen als zij ten onrechte geen transitievergoeding ontvangen.
Overwerk zonder premiestijging bij vast contract vanaf gemiddeld 30 uur
1 maand
Vanaf 1 januari 2025 worden de mogelijkheden voor overwerk verruimd. Dan is het mogelijk om werknemers maximaal 30% te laten overwerken zonder WW-premiestijging, als zij een vast contract hebben van gemiddeld 30 uur of meer per week. Die grens ligt nu nog bij vaste contracten van 35 uur en meer. Zo krijgen werkgevers meer flexibiliteit voor werknemers met een vast contract, zonder kostenstijging.
34 oplossingen: werkgevers richten zich vooral op behoud van personeel
1 maand
Zes van de tien werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Omdat nieuw personeel vinden daardoor erg lastig is, spant driekwart zich extra in om personeel voor de organisatie te behouden. Om werkgevers een handje te helpen, heeft uitvoeringsorganisatie UWV 34 oplossingen uitgewerkt waarmee zij de krapte op de arbeidsmarkt te lijf kunnen gaan.
Videobellen voor een ziekmelding? Werkgever gaat daarmee snel in de fout
1 maand
Medewerkers die zich ziek melden, moeten dat meestal doen door ’s ochtends kort met hun leidinggevende te telefoneren. Daarbij moet de manager erg opletten, want medische gegevens mag de organisatie op geen enkele manier verwerken, dat moet u aan de bedrijfsarts overlaten. Nu we meer gewend zijn geraakt aan videobellen, zijn er organisaties die willen dat de medewerker zich ook bij ziekte op die manier afmeldt voor het werk. Maar mag een werkgever dat wel verplichten, videobellen voor een...
Oudere werknemer voelt grotere betrokkenheid bij de organisatie
1 maand
Werknemerstevredenheid en verbondenheid met het bedrijf, zijn van groot belang voor de productiviteit van organisaties. Vooral werknemers die langer bij hetzelfde bedrijf werken, voelen zich verbonden met hun werkgever. Maar ook de mogelijkheid om het eigen werk in te delen, komt de verbondenheid ten goede.
Nog 20 jaar werkstress: zo kan HR anticiperen
1 maand
De komende twintig jaar zal de werkstress onder nog verder toenemen door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Want vergrijzing, hybride werken en kunstmatige intelligentie hebben een directe invloed op de mentale belastbaarheid van werkenden. Ook zullen werknemers meer moeten gaan zorgen voor ouderen in hun omgeving, ook onder werktijd. HR-adviseurs kunnen daarop inspelen met preventief beleid om de werkstress te verminderen en het welzijn van werknemers te waarborgen.
Arbeidsmarktdiscriminatie blijft, maar Eerste Kamer verwerpt wet
1 maand
Opnieuw is duidelijk dat er een nieuwe politieke wind waait in Den Haag, waar partijen na de verkiezingen duidelijk anders stemmen over sociaal-economische onderwerpen dan daarvoor. Want de wet tegen discriminatie bij sollicitaties is dinsdagavond 26 maart verworpen door de Eerste Kamer. Minister Van Gennip (SZW) was de senatoren eerder nog tegemoetgekomen door de wet af te zwakken, maar dat heeft haar niet geholpen. Het is niet zo dat de Eerste kamer denkt dat er helemaal geen discriminatie...
AI-dilemma’s op het werk: 9 actiepunten voor HR
1 maand
Artificial Intelligence (AI) lijkt dé sleutel tot hogere productiviteit. Tegelijkertijd is er het risico dat medewerkers achter gaan lopen op technische ontwikkelingen en zich minder betrokken voelen, daarom is het belangrijk dat bedrijven ervoor zorgen dat zij hun medewerkers meenemen. Maar het werken met kunstmatige intelligentie is niet zonder dilemma’s. HR moet daarom in actie komen om de organisatie en de medewerkers op een verantwoorde wijze met AI te laten werken.
Sollicitant wil helderheid vooraf over gebruik AI in selectieprocedure
2 maanden
HR-adviseurs en recruiters moeten in hun werving- en selectieproces serieus rekening houden met kunstmatige intelligentie. Want een kwart van de werknemers zet AI al in bij sollicitaties, of is van plan dat te doen. Maar organisaties maken zelf ook gebruik van AI bij het vinden van nieuwe werknemers. Een derde van de organisaties gebruikt een vorm van kunstmatige intelligentie in hun werving- en selectieproces. Sollicitanten willen daar vooraf helderheid over. Een derde vreest namelijk voor...
Bonnen, bloemen, rouwkransen: persoonlijke attentie of belastbaar loon?
2 maanden
Er is iets te vieren of gedenken en als goede werkgever markeert u dat met mooie bloemen. Maar voor de belastingdienst zijn die bloemen niet altijd gelijkwaardig. Want als u die geeft om een tienjarig dienstverband te markeren, telt zo'n bos als belastbaar loon. Maar geeft u het zelfde boeket altijd als een medewerker jarig is, dan telt dit als een onbelaste persoonlijke attentie. Een recent besluit, probeert nu nog eens duidelijkheid te geven over de ‘kleinegeschenkenregeling’.
10 vragen over controle op schijnzelfstandigheid per 1 januari 2025
2 maanden
Wie een freelancer of zzp’er inhuurt, hoeft geen belastingen en premies af te dragen, terwijl dat voor een werknemer wel moet. Daarom moet u van de wetgever goed opletten of de ingehuurde zzp’er toch niet een werknemer is. U moet daarvoor gebruik maken van een goedgekeurde modelovereenkomst en aan allerlei vereisten voldoen. Probleem is alleen, dat de wetgeving in de praktijk onwerkbaar is en de Belastingdienst niet meer controleert op schijnzelfstandigheid. Maar dat gaat vanaf 2025 veranderen.
Kleine bedrijven uitgezonderd in wet voor gelijke kansen bij sollicitaties
2 maanden
Al sinds haar aantreden werkt minister Van Gennip (SZW) aan een wet die discriminatie bij sollicitaties tegengaat. De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar de nieuwe Eerste Kamer stribbelt tegen. Daar leven grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet voor kleine bedrijven. Daarom doet de minister nu een handreiking aan de senatoren, want de wet geldt straks niet meer voor werkgevers met minder dan 50 werknemers. Ook wordt wet pas in 2027 ingevoerd, zodat grotere bedrijven tot die...
Cao-lonen weer veel hoger dan inflatie, maar trend lijkt dalend
2 maanden
De lonen die in cao’s worden afgesproken, zijn opnieuw veel hoger dan de prijsontwikkeling. In februari 2024 steeg de inflatie met 2,8 procent, terwijl voor nieuwe cao’s afspraken zijn gemaakt over loonstijgingen die gemiddeld op 6,2 procent uitkomen. Dat laatste percentage is weer hoger dan in januari en de loonafspraken zijn ook nog steeds veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar. Wel lijkt de piek van 2023 toch echt voorbij.
Niets doen geen optie: nieuwe handreiking grensoverschrijdend gedrag
2 maanden
Er is een nieuwe handreiking voor seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, die meer aandacht besteedt aan de nodige cultuurverandering in de organisatie. Dit is een verbreding van de aanpak die door regeringscommissaris Mariëtte Hamer wordt bepleit. “Niets doen is geen optie, maak het zichtbaar en bespreekbaar.”
Klokkenluiders melden meer misstanden op de werkvloer
2 maanden
In het jaar 2023 namen twee keer zoveel mensen contact op met Huis voor Klokkenluiders, omdat ze een misstand op het werk wilden melden. De meeste meldingen hadden betrekking op bedrijfsgeheimen, fraudevermoedens, overtredingen van veiligheidsvoorschriften en sociale (on)veiligheid op de werkvloer. Bedrijven zijn de melder meestal niet dankbaar, want na hun melding worden klokkenluiders nog vaak gepest, geïntimideerd of zelfs ontslagen.
Binnen twee jaar scherpere regels voor platformwerk in Nederland
2 maanden
De Europese Commissie heeft regels vastgelegd waardoor mensen die voor platforms als Uber of online bezorgdiensten werken, beter worden beschermd. Daardoor kunnen platformwerkers straks sneller aantonen dat ze een werknemer zijn en niet een zzp’er. Als de platformbedrijven het daar niet mee eens zijn, moeten ze zelf met bewijs komen om dat te weerleggen. De EU-lidstaten moeten de regels binnen twee jaar invoeren, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor bedrijven.
Toch te vinden: meer vrouwen in bedrijfstop dankzij quotum
2 maanden
Het lijkt erop dat het verplichte quotum om meer vrouwen aan te stellen in de Raad van commissarissen effect heeft gehad. Wat ruim acht van de tien beursgenoteerde bedrijven voldoet nu aan het vrouwenquotum. Het argument dat er geen vrouwen te vinden zijn om plaats te nemen in de RvC, dat vroeger veel gebruikt werd, lijkt hiermee achterhaald.
Onbetaald verlof en sabbatical: opletpunten om het goed te regelen
2 maanden
Wanneer een werknemer onbetaald verlof op wil nemen, zijn er verschillende opties. De wet kent verschillende vormen van onbetaald verlof waar de werkgever aan mee moet werken, maar het kan ook zijn dat de werknemer er gewoon langer ‘tussenuit wil’, met een sabbatical. In het laatste geval is er geen recht op onbetaald verlof, maar misschien is het toch goed om het toe te staan. Regel het dan wel goed.
CNV: geen concurrentiebeding bij ontslag in proeftijd en faillisement
2 maanden
Vakbond CNV heeft grote bezwaren tegen een onderdeel van het wetsvoorstel dat de toepassing van het concurrentiebeding wijzigt. Want bij ontslag tijdens proeftijd, en bij faillissement van het bedrijf, blijft de werknemer volgens het wetsvoorstel gebonden aan het concurrentiebeding. Dat is ‘onnodig duperend’ voor duizenden werknemers, vindt de vakbond.
Zo kunnen HR-adviseurs op de werkvloer omgaan met de Ramadan
2 maanden
Met de Ramadan die op 11 maart 2024 begint, kunnen HR-adviseurs te maken krijgen met verschillende uitdagingen op het werk. Zo worden de werkomstandigheden extra zwaar voor medewerkers die niet eten en drinken. Dat vraagt om begrip en aanpassingsbereidheid van managers en collega’s.
Abonneren op personeelslog