De NOW, een korte samenvatting

De NOW, een korte samenvatting Marcel Reijmers Zojuist heeft minister Koolmees een Kamerbrief gestuurd en de tekst van de Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Marcel Reijmers van FlexKnowledge heeft de belangrijkste punten samengevat. Algemene kenmerken Om de regeling uitvoerbaar te houden en zo snel mogelijk te implementeren, zijn er geen branche specifieke uitwerkingen bedacht. Het is One-Size-Fits-All. • De regeling loopt van 1 maart tot en met 31 mei en kan nog eenmaal met 3 maanden worden verlengd. De voorwaarden kunnen dan wel worden aangepast. • De regeling wordt uitgevoerd door het UWV en vrijdag 3 april wordt definitief besloten of vanaf maandag 6 april de aanvragen kunnen worden ingediend. • De Minister heeft in zijn persconferentie laten weten dat binnen 2 tot 4 weken daarna het voorschot van 80% wordt betaald. • De regeling geldt voor alle werknemers die verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, ongeacht de contractvorm en ook als er geen loondoorbetalingsplicht is. De werknemer moet dan uiteraard wel in dienst gehouden worden. • Het loon op medewerkersniveau dat wordt gecompenseerd is daarbij begrensd op 2 x het maximale SV-loon, dus € 9538,- per maand per medewerker. Als het loon nog hoger is. wordt het loon van de medewerker helemaal niet gecompenseerd. Berekening van de tegemoetkoming • De compensatie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. • De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Afwijken van deze rekenmethodiek is niet mogelijk, ook als hij voor jouw onderneming niet passend is. Als er sprake is van een ‘concern’ (in de praktijk: meerdere bedrijven onder dezelfde holding) , geldt de omzetdaling op concernniveau. Dus ook als je uitzendpersoneel in de ene BV zit en je factureert vanuit de andere, of je eigen personeel zit in een aparte BV, kom je in aanmerking voor de regeling. Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie • Je dient, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen: • Je vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%. • Als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kun je aangeven dat je de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020. • Je noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden. • Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld. • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies • Als je meerdere loonheffingsnummer hebt, moet je meerdere aanvragen indienen, met voor elke aanvraag dezelfde verachte omzetdaling en meetperiode. • Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken. Randvoorwaarden • Voor de definitieve vaststelling van de compensatie is waarschijnlijk een accountantsverklaring vereist. Dit wordt nog nader uitgewerkt. • Je hebt een inspanningsverplichting de loonsom min of meer gelijk te houden. Daaraan wordt de loondoorbetaling gemeten. Dat is voor uitleners waarschijnlijk een erg onhandige voorwaarde, maar dat is dus niet anders. Een daling van de loonsom zal dalen tot minder tegemoetkoming, omdat het voorschot wordt berekend op basis van de loonsom van januari en de toekenning zal zijn op basis van de loonsom van maart-april-mei. • Je mag geen ontslagvergunning(en) aanvragen bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen in de periode 18 maart tot en met 31 mei. Doe je dat toch, dan wordt je gestraft met een korting op de uiteindelijke compensatie, doordat het loon van die medewerker verhoogd met 50% van de loonsom wordt afgetrokken. Conclusie Een regeling die inderdaad niet al te ingewikkeld lijkt voor ondernemers om uit te voeren. Veel meer dan je omzet van 2019, je loonheffingsnummer(s) en een schatting van je omzetverlies hoef je niet te weten om vanaf maandag 6 april een aanvraag te kunnen doen. Maar wees wel realistisch en maak geen misbruik van de regeling. Microvoordeel is hier heel erg veel macronadeel! Succes en laten we vooral ook de ICT-medewerkers van het UWV heel veel succes toewensen de komende dagen! Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge
flexnieuws
31-03-2020 12:36