Normalisering van het ambtenarenrecht: een update

Zoals bekend zal de rechtspositie van de ambtenaar behoorlijk wijzigen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De verwachting is nog altijd dat de Ambtenarenwet 2017 per 1 januari 2020 zal gaan gelden. Sinds de Wnra is aangenomen wordt er gewerkt aan de ‘omzetting’. Hoe ver zijn we inmiddels?
pw de gids
10-09-2018 18:39