Recruitment-intensivering versus verloop-reductie

De arbeidsmarkt ligt er prima bij en de nog voortdurende groei van onze economie zorgt voor een doorlopende groei van het aantal arbeidsplaatsen. Dit zorgt voor een totaal van meer dan een miljoen vacatures voor heel 2018, die moeilijker zijn te vervullen. Daarom is er sprake van recruitment-intensivering en stijgt het aantal arbeidsplaatsen voor recruiters, liefst met verstand van social media, snel. Veel organisaties zijn overvallen door de snelle omslag op de arbeidsmarkt, die zich in de afgelopen jaren voltrok. Ze waren vertrouwd geraakt met lage verloopcijfers en maakten zich weinig zorgen over de bedrijfsbinding van hun medewerkers. Vertrekkers waren meestal medewerkers, die nog maar kort in dienst waren, en vervanging van de vertrekkers leverde geen al te grote problemen op. Waarom zou je dan veel energie investeren in verloopanalyses en inspanning om de bedrijfsbinding te vergroten? Meer uitstroom = recruitment-intensivering Door de groei die veel organisaties in de afgelopen jaren meemaakten in omzet en arbeidsplaatsen nam de instroom flink toe, maar nam ook de uitstroom toe van medewerkers die nog maar kort in dienst waren. Dit fenomeen heeft zich nu een paar jaar achter elkaar herhaald en gaat zich ook in de komende tijd nog herhalen. De uitstroom neemt extra toe en de recruitmentbehoefte stijgt hierdoor ook extra. Wat opvalt is dat de intensivering van recuitment-inspanning inmiddels goed op gang gekomen is, maar dat de inspanningen op het gebied van bedrijfsbinding veel minder goed op gang lijken te komen. Dat komt vooral omdat vergroting van binding veel lastiger is dan intensivering van recruitment-inspanning. Voor vergroting van binding moet je weten wat medewerkers bindt en wat ze niet bindt en heb je werknemerstevredenheidsonderzoek en exit interviews nodig. Vervolgens dien je keuzes te maken waarop je je vooral gaat richten en heb je draagvlak nodig. Vervolgens blijkt er nog eens aardig wat tijd te liggen tussen interventies en het effect ervan. Dit terwijl je bij een extra investering in recruitment-inspanningen vaak vrij snel meer kandidaten oogst. Zwakten in personeelsbeleid De toegenomen spanning op de arbeidsmarkt en het gestegen personeelsverloop leggen de aanwezige zwakten in het personeelsbeleid meedogenloos bloot. Onduidelijkheid van verwachtingen en gewekte verwachtingen, die niet waar gemaakt worden, een weinig inspirerende bedrijfscultuur, onduidelijke kernwaarden, weinig aandacht voor communicatie, introductie, feedback en coaching van leidinggevenden, intransparantie over strategie en beleid, onduidelijkheid van leer-, groei- en loopbaanmogelijkheden en een weinig heldere organisatiestructuur worden vaker genoemd in exit interviews dan enige jaren geleden toen de arbeidsmarkt nog ontspannen was. Naast salarisverbetering als exitmotief, zien we ook onredelijke beloningsverschillen en een onduidelijk beloningsperspectief als vertrekaanleiding. Op de achtergrond lijken soms afwezigheid van functiewaardering en een gebrek aan systematiek in de koppeling tussen prestatie en beloning een rol te spelen. Ook onduidelijkheid over de criteria voor omzetting van een tijdelijk in een vast dienstverband draagt kennelijk bij aan gevoelens van onzekerheid. Kosten en verliezen Een lage binding en een hoog verloop brengen kosten met zich mee. Deze kosten bestaan onder meer uit de kosten van vervanging, die uiteenvallen in werving- en selectiekosten, introductiekosten, kosten van begeleiding, coaching, productiviteits-, kwaliteits- en innovatieverliezen. Deze aspecten zijn weer het gevolg van leercurven, prestatievermindering door een workloadverhoging door openstaande vacatures. Een hoog verloop kan ook een significant negatief effect hebben op de overall prestaties van medewerkers en organisatie. Interventies Op basis van de verklaringen voor verloop en gebrek aan binding kunnen interventies en middelen geïdentificeerd worden, die kunnen bijdragen aan verloopreductie. Hierbij kan gedacht worden aan interventies als aanpassing van werving- en selectiecriteria, systematischer introductie, een meerjarig trainings- en ontwikkelingsprogramma, introductie van job rotation, functieverbreding, participatie in projecten, intensievere coaching, beoordeling en begeleiding, verheldering van taken en objectives, verbetering van informatiedeling, management development, aanpassing van beloning etc. Op basis van een systematische inschatting van de effecten van deze interventies en de daaraan verbonden kosten kan per mogelijke interventie een beeld gevormd worden van kosten en baten. Zo kan een keuze plaatsvinden van een set van interventies, die een positieve business case (een positief resultaat) oplevert van de baten van deze interventies minus de kosten ervan. De oplossing Op dit moment zijn er veel organisaties die onbeperkt vertrouwen op de opbrengsten van recruitment-intensivering. Dat is riskant. Het lijkt op “melken in een mandje”. Een bi-focale aanpak is nodig, waarbij gelijktijdig gewerkt wordt aan een voldoende, evidence based instroom en aan interventies gericht op vergroting van de binding, die gebaseerd zijn op een serieuze business case. Dr. Job Hoogendoorn, EUR/ERBS Neem contact op met Job Hoogendoorn. Het bericht Recruitment-intensivering versus verloop-reductie verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
02-07-2018 16:10